نامه عذرخواهی پیام صادقیان از پرسپولیسی ها | سخت است محروم بودن از پوشیدن پیراهنی که عاشقش هستی