پیرمؤذن: پرداخت حقوق و مطالبات فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد