تفاوت فنی از زمین تا آسمان است | بازیکنی که از رفتارهایش پشیمان نیست | پیام محرمی برای صادقیان