تیم ورزشی و فرهنگی حبیب دلها به کوه خواجه صعود کرد