فعالان موثر چهارمحال وبختیاری: ستاد هماهنگی پیشرفت دراستان تشکیل شود