صادرات نفت عراق در ماه آوریل 4.8 میلیارد دلار رسید