کلاین با رد پیشنهاد تمدید قرارداد، قصد پیوستن به یونایتد را دارد