آیین نکوداشت محمد بهمن بیگی پدر تعلیمات عشایر ایران در شیراز برگزار شد