توضیح مدیرعامل باشگاه درخصوص بازگشت مهران حاتمی به پتروشیمی