بکارگیری لفظ «جناب امام خامنه ای» وزیر خارجه کهنه کار را برکنار کرد