پلیس با معترضان در راهپیمایی‌ های روز کارگر آمریکا ...