طرفداران تراکتور به کادر فنی و بازیکنان ما فحاشی نکردند | کسی که هواپیمای اختصاصی برای تراکتور می گیر