نمایندگان چهارمحال و بختیاری: استان استراتژی مدون توسعه ندارد