حمایت از سالمندان در گرو شناخت تخصصی عرصه سالمندی است