شناسنامه بیش از شش میلیون و 320 هزار ایرانی مزین به نام نخستین امام شیعیان است