پاکستان:تهران‌بدنبال‌استرداد ریگی‌ازمسیرهای دیپلماتیک باشد