سیدحسن خمینی: آنچه به نام امام در جامعه ما فعالیت می کند، باید زینت ایشان باشد نه مایه سرافکندگی/ ستاد