آشنایی دانشجویان در مراسم اعتکاف با مبانی حکومت دینی و فرهنگ مهدوی