زمان اقدامات ماجراجویانه عربستان به پایان رسیده است