انتقال مشترکان اینترنت نامحدود مخابرات به حجمی آغاز شد