همکاری ۳۰۰ آزمایشگاه خصوصی کنترل غذا و دارو با وزارت بهداشت