سفر وزیر اقتصاد ایران به چک، نقطه عطفی در روابط دو کشور است