تجلیل از افشارزاده و پولادگر در پهلوان‌سرای علی‌ابن ابیطالب(ع)