جشن عمامه گذاری طلاب به دست آیت الله صافی گلپایگانی در 13 رجب