روایت روزنامه لبنانی از پشت پرده برکناری سعود الفیصل پس از 40 سال