گفت‌وگو با نویسنده کتاب «آن بیست‌وسه نفر»/ نماینده‌صلیب‌سرخ‌گفت‌خداحافظ‌سیاستمداران‌کوچک