پاکستان: تهران بدنبال استرداد ریگی از مسیرهای دیپلماتیک باشد