نامه پیام صادقیان خطاب به هواداران پرسپولیس؛ رخصت!