ضرورت تقویت بعد اخلاقی در ورزش/ زورخانه‌ها بهترین مکان برای ورزش