همایش تجلیل از فرزندان ممتاز تحصیلی روحانیان حوزه علمیه خراسان