يوان به جمع 5 ارز اصلي مورد استفاده در تجارت جهاني پيوست