مهمانان خارجی تماشاگر «رستاخیز» شدند/حضور عرب‌ها با لباس بومی