قرارداد انتقال فناوری دانه های روغنی ازفرانسه به ایران منعقد شده است