استاندارچهارمحال وبختیاری شخصیتهای استان را به مشارکت درتوسعه فراخواند