با انتشار پيامي عنوان شد؛ دفتر رييس جمهوري از مردم استان فارس قدرداني کرد