امیرمؤمنان صاحب همه فضیلت ها و هدایت گر انسان ها به سوی بهشت است