معرفي 160 فرزند زنان سرپرست خانوار به موسسه علمي ، آموزشي