استخدام چند ردیف شغلی درشرکت خانه و آشپزخانه با حقوق ثابت و بیمه- اردیبهشت 94