بيش از 2 ميليون و 325هزار تماس از سوي شهروندان با سامانه 137صورت گرفت