سكان فرداي جامعه بر دوش متوليان تربيت و آموزش/بوسه پيامبر بر دست كارگر تعارف نيست تعليم است