سازمان ملل،حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه را تایید کرد