وزیر بهداشت از دو بیمارستان در آشتیان و تفرش بازدید کرد