تفاهم لوزان نمونه‌ای از همکاری روسیه با آمریکا و اروپاست