پایان پنجمین دوره مسابقات شترسواری کشور با قهرمانی کرمان