سیدحسن خمینی: جمهوری اسلامی باید زینت امام(ره) و باعث محبوبیت خود باشد