استانی شدن انتخابات باعث می شود افراد صاحب قدرت به روی کار آیند/این به نفع کشور نیست