بحث خوردبین از درخشان جداست/ فقط در دادگاه پاسخگو خواهم بود