از سخنان رییس‌جمهور در مورد نیروی انتظامی سوءبرداشت شد