نگرانی مردم بابت سالک بی‌مورد‌ است/سالک درمان قطعی دارد