درخواست بازرسی از مراکز نظامی روند مذاکرات را مختل می کند